• Hmjuni4
 • Helpman4 C
 • Helpman2 C
 • Helpman3 C
 • Hmjuni2
 • Hmjuni3
 • Helpman5 C
dinsdag 23 april 2019

Welkom!

Welkom op de website van het wijkcomité Helpman!
Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Verkeerzaken centrale thema op jaarvergadering Wijkcomité

logo helpman

De jaarlijkse algemene bewonersvergadering van het Wijkcomité Helpman (op 21 november 2017) had deze keer één duidelijk thema: het verkeer in de wijk. Zowel de algemene problematiek rond het verkeer en het parkeren kwam aan de orde, als ook de gevolgen voor de wijk van de plannen rond de nieuwe zuidelijke ringweg. Veel wijkbewoners bezochten de vergadering en namen deel aan de discussie. Het verslag van de bijeenkomst leest u hieronder.

 

 • 1) Opening en mededelingen

Voorzitter Sjoukje Kooistra opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

 • 2) Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 9 november 2016

Het conceptverslag wordt vastgesteld met de kanttekening dat Ada de Jager niet vermeld is bij de aanwezigen en een spelfout hersteld wordt.

 • 3) Financiën

De penningmeester presenteert de begroting voor 2018. Er zijn weinig aanpassingen in vergelijking met die van 2017.  Volgend jaar wordt de website opgefrist waarvoor een reservering is gedaan. Ook voor komend jaar wordt er weer een reservering gedaan voor de kunstmarkt. Deze heeft de laatste jaren niet plaats gevonden, hopelijk in 2018 wel weer.

De jaarrekening 2016 is zowel door de kascommissie als door de gemeente goedgekeurd.

 • 4) Presentatie de heer Huizenga (Gemeente Groningen)

De heer Huizenga werkt sinds ongeveer een jaar als projectmanager verkeer bij de gemeente Groningen. Hij besteedt op verzoek van het bestuur van het wijkcomité aandacht aan de verschillende verkeerszaken die spelen in de wijk Helpman.

Verkeersmaatregelen 30km gebied

In 2015 is de wijk Helpman door de gemeente bestemd als 30-km-gebied, uitgevoerd in 2016. Alleen de Helperzoom en de Goeman Borgesiuslaan zijn aangewezen als verkeersverzamelwegen met een daarbij behorende maximum snelheid van 50 km. Deze maatregelen zijn in overleg met bewoners en scholen etc. tot stand gekomen en zijn bedoeld om zoveel mogelijk verkeer door en in de wijk te weren. Aan het oorspronkelijke plan zijn hier en daar wat aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld in de Groenesteinlaan. De huidige opzet blijft globaal zoals die is.

Opgemerkt wordt dat de wijzigingen tot 30km gebied in de Savornin Lohmanlaan onvoldoende zijn om de veiligheid te waarborgen. Er wordt te vaak hard gereden, vooral omdat de straat inefficiënt is ingedeeld. De plannen zijn met de beste bedoelingen ingevoerd, maar er is meer nodig dan alleen het plaatsen van borden.

Verder wordt opgemerkt dat aan de Goeman Borgesiuslaan door het parkeren aan beide kanten van de straat te gevaarlijk is geworden. Een ander probleem hier zijn de uitstulpingen, die vormen een groot probleem voor mensen met een rollator.

De voorzitter stelt vast dat er nog veel onvrede is over de verkeerssituatie in de wijk en zegt toe dat het bestuur de zorgen en problemen per brief nogmaals aan het gemeentebestuur kenbaar zal maken. De heer Huizenga neemt de opmerkingen serieus en zal ze aan zijn collega’s voor te leggen.

Parkeren Helpman Oost

De parkeerdruk is hier erg hoog, zowel overdag als ’s avonds. Vanaf medio 2015 zijn er een aantal informatieve overleggen gevoerd en is er een bewonerswerkgroep in het leven geroepen. Uiteindelijk kwam betaald parkeren daar als beste oplossing uit. Uit de inspraak bleek dat het aantal voor- en tegenstanders vrijwel gelijk was. Het College heeft na ampel beraad en gelet op toekomstige ontwikkelingen (Engelse Kamp) besloten betaald parkeren in te stellen. Na instemming van de Raad zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2018 betaald parkeren worden geëffectueerd.

Er is niet voor een vergunningenstelsel gekozen omdat zo’n stelsel andere doelgroepen en bezoekers uitsluit. Voor bewoners kost een parkeervergunning ongeveer 80 euro per jaar.

De handhaving bij betaald parkeren wordt door de digitalisering steeds eenvoudiger.

Er is rekening gehouden met de parkeerbehoefte nieuwbouw Engelse Kamp en Kempkensberg. 

De ontwikkelaar van deze nieuwbouwprojecten heeft de verplichting om het parkeren op eigen terrein op te lossen. Daarnaast komt er extra parkeergelegenheid voor bezoekers.

Voor wat dergelijke verplichtingen aan de DUO en andere overheidsdiensten betreft is de heer Huizenga niet op de hoogte. Voor zover hij weet, gelden voor hen de zelfde normen. Binnen de DUO wordt gebruik van andere vervoersmogelijkheden dan een auto gestimuleerd. Dat dit niet altijd effectief is, is ook een gegeven en leidt mede tot de parkeerdruk in Helpman Oost.

Er is gekozen om in Helpman Oost ook op donderdagavond betaald parkeren toe te passen. Mede omdat andere delen van de wijk (bijvoorbeeld de Helperoostsingel) wel parkeerdruk ondervinden door de koopavond. Om geen lappendeken van maatregelen te creëren is alles in deze gelijk getrokken.

Helperplein/ Verlengde Hereweg

Het Helperplein heeft een hoge parkeerdruk, vooral door de 20-30% langparkeerders, terwijl het plein is bedoeld voor het winkelend publiek. Een maatregel is lastig, omdat er dan zal worden uitgeweken naar de omgeving waar de parkeerdruk ook al vrij hoog is. De pilot met de blauwe zone aan de Verlengde Hereweg vindt de gemeente minder gelukkig: handhaving is moeilijk en kostbaar. De gemeente wil hier niet mee doorgaan. Ook hier zal betaald parkeren ingevoerd worden.

Bewoners van de van Imhoffstraat en de Van Starkenborghstraat ervaren veel verkeersoverlast naar het winkelcentrum, te hard rijden en geluid. Ook hier is het parkeren een issue. De wethouder ziet hier nog niet de mogelijkheid tot betaald parkeren en wacht reacties en wensen van bewoners af.

Wel is de plaatsing van een snelheidsdisplay of een markering van de schoolomgeving mogelijk en  eventueel kunnen er nog extra plateaus (o.a. ingang Helperplein) worden aangelegd om tot een veiligere situatie te komen.

Een parkeerdruk van 80% is niet echt een groot probleem, dat is het pas bij 85%, maar de ondernemers ervaren het wel als een probleem.

Over de blauwe zone wordt opgemerkt dat daarover algemene tevredenheid is. De heer Huizenga legt uit dat bij handhaving in de blauwe zone de inkomsten naar het Rijk gaan en de kosten jaarlijks 80.000 euro bij de gemeente liggen. Geld dat door de Groningse belastingbetaler moet worden opgebracht. Het deel van de Verlengde Hereweg voorbij het ORKZ valt niet onder het betaald parkeren. Het betaald parkeer-regime gaat tot aan de Van Royenlaan en niet verder.

Een aanwezige wijkbewoner heeft de gemeente eerder gewezen op de problemen rond het vrachtverkeer via de Van Starkenborghstraat. Dat zou na één jaar worden geëvalueerd, maar is nog niet gebeurd. Hij dringt nu aan op een integrale aanpak voor een verkeersveiligere Van Iddekingestraat.

Een bewoner van het Helperplein zegt het te betreuren dat de omwonenden niet zijn betrokken bij het overleg, terwijl ze er wel de overlast van ondervinden. Er is wel een participatiegroep ingesteld waarbij bewoners meedenken in oplossingen en mogelijkheden.

Fietspad Helperzoom

Dit fietspad is de Fietsroute Plus van Groningen naar Haren. Er is gekozen voor dit traject aan de oostkant van de Helperzoom tegen de waterkant aan. Op 31 mei is het tracé- en realisatiebesluit genomen door de Raad. Daarbij is ook uitgesproken om hier in principe de fietsers voorrang te geven, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hier van af te zien. Volgens de heer Huizenga is uit onderzoek duidelijk geworden dat die er inderdaad zijn, en dus wordt afgezien van het geven van voorrang voor de fietsers.

Ecologisch is de aanpak verantwoord. Het leef- en vlieggebied van de vleermuizen wordt niet aangetast en in het uiteindelijke plan van aanpak zullen er geen 19 maar slechts 9 bomen hoeven te sneuvelen. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de aanplant van 40 nieuwe bomen.

Het autoverkeer op het noordelijke deel van de Helperzoom gaat aanzienlijk afnemen. Dit schept ook ruimte voor aanvullende ecologische maatregelen (extra groen). Er zal van de nu aanwezige wandelpaden eentje verdwijnen.

Voor een fietserstunnel is geen ruimte omdat het om een supercomplex punt gaat.  De belangen van veiligheid, doorstroming, bomen en ecologie worden nu zo optimaal mogelijk ingepast. Bovendien is een tunnel of brug te kostbaar.

Er is met veel deskundigheid naar de mogelijkheden gekeken. De Fietsersbond is het eens net de conclusie van de gemeente. Dit is het optimale plaatje!

 • 5) Zuidelijke ringweg en Helperzoomtunnel

Dit punt wordt ingeleid door de heer Kramer (Combinatie Herepoort) en de heer Keissen (Aanpak Ring Zuid). De Combinatie Herepoort heeft de opdracht gekregen om van de ringweg een functionele route te maken zonder verkeerslichten. Het ontwerp is aanbesteed en uitgewerkt. Er zijn drie aanvullende wensen (optimalisaties) in meegenomen: de Esperantotunnel voor fietsers en voetgangers, de vergroening van het Julianaplein en een afrit naar Hoogezand.

Het werk aan de Helperzoomtunnel heeft enige tijd stil gelegen. Door een instabiele ondergrond moet een deel van de tunnel later worden ingeschoven. Dit zal rond Hemelvaart gebeuren. Het werk komt ondanks de tegenslag toch nog op tijd af.

Nog niet alle vergunningen voor het werk aan de ringweg zijn afgegeven. De verwachting is dat begin volgend jaar gestart kan worden. De ringweg komt ondergronds met drie deksels, die 250 meter lang zullen zijn. Een weldoordachte opzet, waardoor het geen tunnels zijn en niet onder de wetgeving voor tunnels vallen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen en de daarmee gepaard gaande gevaren komt aan de orde. Gewezen wordt op de afwegingen van de opdrachtgevers, het Rijk, de Provincie en de gemeente Groningen. De Herepoort Combinatie is uitvoerder en doet wat de opdracht is. De plannen voldoen aan de wettelijke eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het is dus veilig.

De heer Kramer hoopt niet op vertraging, elke extra maand kost 100.000 euro. Er is dus alle belang bij om het binnen de tijd klaar te krijgen.

Eén van de aanwezigen vreest dat het verkeer van de ringweg naar de DUO via de wijk zal gaan rijden. De heer Keissen antwoordt dat de opzet zo is dat het sneller is om via de ringweg te rijden. Het beleid is om het verkeer zo snel mogelijk vanuit de wijk naar de ringweg te leiden. Maar het kan niet verboden worden.

 • 6) Sluiting

De voorzitter Sjoukje Kooistra  bedankt de inleiders en aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Actueel

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Oproep voor vrijwilligers Kindervrijmarkt 2019

OPROEP voor vrijwilligers

Omdat we voor de organisatie van Koningsdag nog maar met 3 vrijwilligers over zijn, doen we hierbij een dringende oproep voor vrijwilligers, voor het voortbestaan van de kindervrijmarkt in Helpman.

 • We zoeken vrijwilligers voor op de dag zelf die een paar uurtjes willen meehelpen: aanspreekpunt zijn, koffie brengen naar de verkeersregelaars, muzikanten ontvangen etc. En aan het einde van de kleedjesmarkt helpen opruimen.
 • We zoeken vrijwilligers die volgend jaar in het gezellige organiserend comité willen: paar keer vergaderen, acties uitvoeren.

Interesse? Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kom erbij, wees welkom!

Harry, Mark & Maaike

Glimina Chakor nieuwe wijkwethouder Zuid

Glimina Chakor (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder Zuid. In het vorige college was Ton Schroor (D66) wijkwethouder Zuid. Als wijkwethouder Zuid is Chakor aanspreekbaar voor bewoners van dit gebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor: stadsbeheer & reiniging, groen & klimaatadaptatie, duurzaamheid & circulaire economie, inkoop, integratie & emancipatie, laaggeletterdheid, toegankelijkheid en evenementen.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?