• Helpman3 C
 • Hm19apr7
 • Hm19apr1
 • Hm19apr2
 • Hm19apr3
 • Hm19apr5
 • Helpman5 C
 • Hm19apr6
 • Helpman4 C
 • Hm19apr4
 • Hm19apr9
 • Hmjuni2
 • Hmjuni3
 • Hmjuni4
 • Helpman2 C

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Gemeente trekt opheffing parkeerverbod Helperzoom in

helperzoomparkeerverbodbreedHet voornemen van de Gemeente om het parkeerverbod aan de oostzijde van de Helperzoom op te heffen wordt weer ingetrokken. Hieronder leest u wat daarover in de Staatscourant is vermeld.

Naar aanleiding van de publicatie in de Staatscourant van het verkeersbesluit voor het opheffen van de parkeerverboden, heeft de gemeente Groningen diverse bezwaarschriften van omwonenden ontvangen. In de bezwaarschriften wordt door omwonden bezwaar gemaakt tegen het opheffen van het huidige parkeerverbod op de Helperzoom. Er worden diverse redenen aangedragen door de bezwaarmakers, waaronder een verslechtering van de doorstroming en verkeersveiligheid op de Helperzoom en aansluitende wegen. De ontvangen bezwaren zijn voor ons aanleiding geweest onze uitgangpunten die in het ontwerp zijn verwerkt nogmaals te heroverwegen. Op basis van deze heroverweging zijn wij van mening dat het handhaven van het parkeerverbod op de Helperzoom, op de manier zoals die voor de reconstructie van kracht was, beter past bij het verkeersgebruik van deze weg en de doorstroming en veiligheid op de Helperzoom hiermee is gediend.

Het is dan ook wenselijk om met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: awb) het verkeersbesluit voor het opheffen van de het parkeerverbod aan de oostzijde van de rijbaan van de Helperzoom met kenmerknummer 6917473, gepubliceerd in de Staatscourant op 18 oktober 2018 (nr. 58328) in te trekken. Hierbij dient vermeldt te worden dat de ingediende bezwaarschriften op grond van artikel 6:19 van de awb van rechtswege mede betrekking zullen hebben op dit nieuwe besluit. Met de indieners van de bezwaren wordt contact opgenomen over het vervolg en de afhandeling van de bezwaren.

 

Besluit

Wij besluiten om met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: awb) het verkeersbesluit voor het opheffen van de het parkeerverbod aan de oostzijde van de rijbaan van de Helperzoom met kenmerknummer 6917473, gepubliceerd in de Staatscourant op 18 oktober 2018 (nr. 58328) in te trekken.  

Bezwaar

Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht hebben de reeds ingediende bezwaarschriften mede betrekking op het intrekkingsbesluit.

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,       

 

 

E.A. Tollenaar

Teamleider Stadsontwikkeling

Actueel

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Glimina Chakor nieuwe wijkwethouder Zuid

Glimina Chakor (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder Zuid. In het vorige college was Ton Schroor (D66) wijkwethouder Zuid. Als wijkwethouder Zuid is Chakor aanspreekbaar voor bewoners van dit gebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor: stadsbeheer & reiniging, groen & klimaatadaptatie, duurzaamheid & circulaire economie, inkoop, integratie & emancipatie, laaggeletterdheid, toegankelijkheid en evenementen.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?