• Hm19apr2
 • Hmjuni3
 • Hm19apr3
 • Helpman2 C
 • Hm19apr6
 • Hm19apr4
 • Hm19apr9
 • Hm19apr5
 • Hmjuni4
 • Hmjuni2
 • Hm19apr1
 • Helpman5 C
 • Helpman4 C
 • Helpman3 C
 • Hm19apr7

Welkom!

Welkom op de website van het wijkcomité Helpman!
Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

RAADSVERGADERING 18 OKTOBER (Helperdiep nog steeds bedreigd!)

Zoals u wellicht bekend is bestaan er belangrijke meningsverschillen tussen het Wijkcomité en de gemeente Groningen m.b.t. de bebouwing aan het Helperdiep. Ex-voorzitter van het Wijkcomité Erik-Jan Meijer en huidig voorzitter Henk Spoeltman hebben enkele weken geleden een brief doen uitgaan waarin we protesteren tegen de bouwplannen die voorliggen voor de Helper Oostsingel. Deze brief heeft nogal wat indruk gemaakt; in diverse media is er aandacht aan besteed (Dagblad, Gezinsbode, Oog-TV). De gemeente heeft nu in een brief geantwoord. Er ligt een plan voor dat volgens de gemeente voldoet aan de aanvullende eisen voor bebouwing aan het Helperdiep, die drie jaar geleden werden vastgesteld. Wij zijn het daar echter niet mee eens. Onze voornaamste bezwaren zijn de volgende:

 • Er komt, in weerwil van de afspraken, tóch een vijfde bouwlaag.
 • In de aanvullende eisen staat dat de eerste vijf meter gerekend vanaf het Helperdiep niet mogen worden bebouwd. In het nieuwe plan ligt het fundament weliswaar op die afstand, maar zijn balkons voorzien die ver uitsteken, waardoor de 5-metergrens op slinkse wijze wordt omzeild. Dat dit ten koste gaat van de ecologische zone langs het Helperdiep behoeft verder geen betoog.
 • Het begrip 'variatie' in de bebouwing is niet bevredigend uitgewerkt.

Op woensdag 18 oktober zal de gemeenteraad de bouwplannen voor de Helper Oostsingel opnieuw agenderen. De vergadering begint om half vijf.

KOMT ALLEN EN LAAT UW STEM HOREN!

Actueel

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Glimina Chakor nieuwe wijkwethouder Zuid

Glimina Chakor (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder Zuid. In het vorige college was Ton Schroor (D66) wijkwethouder Zuid. Als wijkwethouder Zuid is Chakor aanspreekbaar voor bewoners van dit gebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor: stadsbeheer & reiniging, groen & klimaatadaptatie, duurzaamheid & circulaire economie, inkoop, integratie & emancipatie, laaggeletterdheid, toegankelijkheid en evenementen.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?