Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Groningen, 10 januari 2018

Aan het College van Burgemeester en wethouders

t.a.v. de wethouder Verkeer de heer P. de Rook

Postbus 30026

9700 RM GRONINGEN

Onderwerp: verkeerssituatie Helpman

Geacht college,

Op 21 november jl. vond de jaarlijkse, zeer druk bezochte, Algemene Ledenvergadering plaats van het Wijkcomité Helpman. Een van de agendapunten betrof de verkeerssituatie Helpman. Hierbij was uw medewerker de heer Huizenga aanwezig. Hij was op ons verzoek uitgenodigd met het doel de actuele stand van zaken weer te geven rondom verkeer in Helpman. Wij willen in deze brief, naar aanleiding van de bespreking in onze ALV, het volgende met U delen.

In de vergadering kwam nadrukkelijk naar voren dat de wijzigingen tot 30km gebied in de Savornin Lohmanlaan als onvoldoende worden ervaren om de veiligheid te waarborgen.

Er wordt structureel te vaak te hard gereden, vooral omdat de straat inefficiënt is ingedeeld. De plannen zijn met de beste bedoelingen en argumentaties ingevoerd, maar van een beleving van veiligheid door wandelaars en fietser, over het algemeen bewoners, is unaniem geen sprake.

Dit geldt ook voor het verkeer in de Goeman Borgesiuslaan. Door het parkeren aan beide kanten van de straat de situatie wordt de situatie voor wandelaars en fietsers als gevaarlijk ervaren. Ook hier vormen de uitstulpingen een groot probleem, bijvoorbeeld voor mensen met een rollator.

De leden geven tevens het signaal af dat, waar men vooral wordt uitgenodigd zaken en problemen te melden, een reactie op meldingen veelal langer duurt dan als wenselijk wordt ervaren.

Dit is geen nieuwe of plotselinge wijk-bevinding, In onze brief van 16 november 2016 reeds vroegen wij uw aandacht voor de verkeerssituatie in Helpman in verband met de uitvoering van het verkeersplan Helpman/Coendersborg. Deze brief ging overigens over meer punten dan alleen de inrichting van de 30 km-zone.

In uw reactie op deze brief d.d. 19 december 2016 (kenmerk 6091694) gaf u aan dat de inrichting van de 30 km zone volledig voldoet aan de eisen van een 30 km/uur-regiem en dat er afdoende voorwaarden waren gecreëerd om waar nodig ook daadwerkelijk te kunnen handhaven. U sprak de hoop uit dat het verkeer zich snel aan de nieuwe regels zou gaan houden.

Daarbij wees u op de eigen verantwoordelijkheid van weggebruikers en dat er sprake is van een periode van gewenning. Tenslotte zegde u toe om, indien nodig, het plan op onderdelen bij te kunnen en willen stellen, maar niet ingrijpend. Aldus werd de raad in december 2016 terzake ook geïnformeerd.

We zijn nu inmiddels een jaar verder. De periode van gewenning is wel voorbij. En de bewoners van Helpman voelen geen verbetering.

Langs deze weg willen wij de situatie ook –nogmaals en op verzoek van- namens de bewoners van Helpman onder Uw aandacht brengen. Mede op grond van de volgende overweging.

Als wijkcomité hebben we het afgelopen jaar de ontwikkelingen rond het verkeer in Helpman uiteraard goed gevolgd. Zo is o.a. de problematiek in de hoorzitting op 23 mei jl. aangekaart, staan we voortdurend in verbinding met bewoners, verwijzen wij steeds naar het meldpunt, maar krijgen we vaak te horen dat beantwoording van meldingen lang op zich laat wachten. Onze indruk is niet alleen dat de vermeende veiligheid niet wordt beleefd door de bewoners, maar dat men gewoon ook moe wordt van het melden. Men voelt zich niet gehoord. En dat is toch wel een signaal.

Wij zijn zeer benieuwd naar de mogelijkheden die er zijn om het plan op onderdelen toch bij te stellen. Dit is beloofd in uw reactie d.d. 19 december 2016 en een opvolging van deze belofte wordt, zoals gezegd, in het geheel niet ervaren.

Dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om “te reguleren” moge blijken uit de recente sneeuwval rond 11 december. Toen werd er daadwerkelijk 30 km gereden, dus moeilijker omstandigheden blijken wel degelijk te werken!

Graag horen we van u op de kortst mogelijke termijn. De bewoners vragen het gemeentebestuur na een jaar geduld om “echte” aandacht. Men bevraagt ons als wijkcomité wekelijks en wil niet wachten op de volgende formele ALV om een nieuwe ambtelijke stand van zaken te vernemen.

Met vriendelijke groet,

Hein Meijer

Secretaris

06 2273 5132

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?