Wijkcomité dient zienswijze in tegen opheffing parkeerverbod deel Helperzoom

helperzoomparkeerverbodbreedDe gemeente heeft besloten het parkeerverbod op de Helperzoom (het gedeelte tussen het kruispunt met de Helperbrink en het kruispunt met de Goeman Borgesiuslaan) op te heffen. Door een oplettende omwonende werd dit besluit in de Staatscourant gelezen. Hierop is door veel omwonenden geprotesteerd. het Wijkcomité heeft zich bij dit protest aangesloten en haar bezwaren kenbaar gemaakt bij het College van Burgermeester en wethouders.Hieronder kunt de u de integrale zienswijze lezen.

Geacht College,             

Door deze en derhalve tijdig maakt het wijkcomité Helpman bezwaar tegen uw besluit met kenmerk 6917473 tot opheffing van het parkeerverbod door verwijdering van de verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 langs de Helperzoom, het gedeelte tussen het kruispunt met de Helperbrink en het kruispunt met de Goeman Borgesiuslaan. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant 2018 nummer 58328 van 18 oktober 2018.

Het opheffen van het parkeerverbod zal ertoe leiden dat langs de Helperzoom wordt file-geparkeerd, onder meer door de vele forensen die de stad Groningen rijk is. Bijvoorbeeld werknemers van de belastingdienst en de DUO. Reeds nu zien we automobilisten in alle vroegte hun auto parkeren in de wijk Helpman net buiten de betaald-parkeren zone om vervolgens met een vouwfiets uit de achterbak hun reis naar het werkadres in de stad voort te zetten. Ook voetbalsupporters maken veel gebruik van de parkeerfaciliteiten in de wijk Helpman. Dat strookt niet met uw beleid het forenzenparkeren tegen te gaan, zoals in Helpman Oost met betaald parkeren.

Daarnaast zijn de bewoners van de wijken Klein Martijn I en II volledig afhankelijk van de ontsluiting van hun wijk naar de Helperzoom. Voor hen is aan deze voorgestelde onveilige situatie niet te ontsnappen.

Daarom is anders dan in de motivering van het besluit staat vermeld, na de herinrichting van de Helperzoom dit parkeerverbod wel degelijk noodzakelijk en moet dit juist niet worden opgeheven. Parkeren op de rijbaan van de Helperzoom leidt tot onaanvaardbare belemmering van de verkeersdoorstroming en vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid.

De Helperzoom is in verband met de herinrichting, waarbij de fietsstroken zijn verplaatst naar de groenstrook, versmald van circa 9 meter breedte naar circa 6 meter breedte. De rijstrook is nu nog slechts 3 meter breed. Een gemiddelde auto is bijna 2 meter breed. Dat betekent dat men via de rijstrook voor tegemoetkomend verkeer de geparkeerde auto’s zal moeten passeren.

Hierdoor zal tijdens spitsuren de verkeersdoorstroming ernstig wordt belemmerd. De Helperzoom is dé hoofdweg door Helpman en heeft de functie van wijkontsluitingsroute. Tijdens spitsuren is de Helperzoom erg druk met autoverkeer, busverkeer en met overstekende fietsers van en naar het nieuwe fietspad. Inhalen van geparkeerde auto’s over de rijstrook van het tegemoetkomend verkeer zal tijdens spitsuur niet of nauwelijks mogelijk zijn en leiden tot onoverzichtelijke en onveilige situaties.

Die onveiligheid geldt ook voor de fietsers die op diverse plaatsen de Helperzoom moeten oversteken vanuit/naar het separate fietspad om te komen en te gaan richting onder meer de basisscholen alsook naar voortgezet onderwijs in de wijk. Zij worden straks uit onverwachte hoek geconfronteerd met auto’s die tegen het verkeer in rijden om geparkeerde auto’s in te halen.


Navraag bij de projectleider van de gemeente heeft geleerd dat de verkeerskundige van de gemeente meent dat het toestaan van parkeren op de rijbaan helpt om de snelheid ter plekke te reduceren. Die redenering strookt niet met de uitgangspunten van het Verkeersplan Coendersborg/Helpman[1] dat op 25 september 2014 door het College van B&W is aangenomen. In dat verkeersplan is de Helperzoom juist aangewezen als (enige) 50km/u weg met functie van “wijkverzamelweg”. Het is straks de enige doorgaande route van/naar de nieuwe Helperzoomtunnel. Bij die functie past niet dat de verkeersdoorstroming wordt belemmerd middels op het wegdek geparkeerde auto’s.

Het wijkcomité Helpman vindt de verkeersveiligheid in de wijk een belangrijke zaak. Vele bewoners maken dagelijks gebruik van de Helperzoom en de daaraan grenzende Savornin Lohmanlaan.

Deze laatste, nu al drukke 30 km straat, zal in beide richtingen nog meer gaan fungeren als sluiproute om zo toch een “vervelend deel” van de Helperzoom te vermijden.

Als wijkcomité Helpman staan wij voor de veiligheid van onze wijkbewoners, maken ons daarover zorgen en zijn derhalve belanghebbende bij het bestreden besluit.

Wij verzoeken u vriendelijk om voornoemd Verkeerbesluit met kenmerk 6917473 tot opheffing van het parkeerverbod in te trekken of te vernietigen.

Ik verzoek u om, alvorens te beslissen, het onderhavig bezwaarschrift voor te leggen aan de Adviescommissie Bezwaar, zulks tezamen met de andere bezwaarschriften die door de wijkbewoners tegen dit besluit worden ingediend.

Met vriendelijke groet,

Wijkcomité Helpman

S. Kooistra, voorzitter

 

Actueel

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Glimina Chakor nieuwe wijkwethouder Zuid

Glimina Chakor (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder Zuid. In het vorige college was Ton Schroor (D66) wijkwethouder Zuid. Als wijkwethouder Zuid is Chakor aanspreekbaar voor bewoners van dit gebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor: stadsbeheer & reiniging, groen & klimaatadaptatie, duurzaamheid & circulaire economie, inkoop, integratie & emancipatie, laaggeletterdheid, toegankelijkheid en evenementen.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?