donderdag 20 januari 2022

Algemene voorwaarden Forum

Voorwaarden Digitale Buurthuis

Welke regels gelden voor het gebruik van onze forums en waar kun je terecht als je een klacht hebt over een geplaatste mededeling?

 1. Rechten en plichten van gebruikers
 2. Hergebruik van bijdragen
 3. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht
 4. Persoonlijk wachtwoord
 1. Gedragsregels
 2. Persoonlijke gegevens
 3. Klachten

Rechten en plichten van gebruikers

1. Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van het Wijkcomité Helpman-forum en de Consumentenbond te Den Haag

2. Als u een bijdrage wilt plaatsen op het Wijkcomité Helpman-forum, moet u zich registreren als deelnemer.
Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het forum, maar mogen daarop geen bijdragen plaatsen.

3. Door uw gebruik van het Wijkcomité Helpman-forum, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. De Wijkcomité Helpman heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

4. U mag het Wijkcomité Helpman-forum alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Ook staat het forum open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op het forum geplaatste mededeling.

5. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door de Wijkcomité Helpman gelezen of goedgekeurd.
Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de Wijkcomité Helpman.

6. Lezers van het Wijkcomité Helpman-forum moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers.
Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel en medisch gebied, waarvoor altijd een deskundige en professionele adviseur dient te worden geraadpleegd.

Hergebruik van bijdragen

7. Door het gebruik van het Wijkcomité Helpman-forum geeft u de Wijkcomité Helpman de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven (tijdschriften, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media, televisieprogramma’s en andere media). U geeft de Wijkcomité Helpman tevens toestemming om uw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. De Wijkcomité Helpman is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.

8. Het is andere partijen dan de Wijkcomité Helpman niet toegestaan bijdragen op het Wijkcomité Helpman-forum te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van de Wijkcomité Helpman als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan de Wijkcomité Helpman, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van de Wijkcomité Helpman samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan het Wijkcomité Helpman-forum te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

9. De Wijkcomité Helpman is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op het Wijkcomité Helpman-forum, noch in Nederland, noch daarbuiten.

10. De Wijkcomité Helpman sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het Wijkcomité Helpman-forum dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.

11. Het Wijkcomité Helpman-forum wordt beheerd door de Wijkcomité Helpman. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

12. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

13. Door gebruik van het Wijkcomité Helpman-forum aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van de Wijkcomité Helpman in geval de Wijkcomité Helpman (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval de Wijkcomité Helpman dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

14. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot het Wijkcomité Helpman-forum krijgt een gebruiker die zich registreert van de Wijkcomité Helpman per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage op de forums is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.

15. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert de Wijkcomité Helpman dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. De Wijkcomité Helpman is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

16. Als u het vermoeden heeft dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u de Wijkcomité Helpman daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Wijkcomité Helpman zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en u zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.

Gedragsregels

17. Bijdragen aan het Wijkcomité Helpman-forum worden geplaatst zonder tussenkomst van de Wijkcomité Helpman. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

18. De Wijkcomité Helpman behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.

Dat kan het geval zijn bij:

 • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren.
 • het gebruik van meerdere forumaccounts door dezelfde gebruiker.
 • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels.
 • het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
 • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
 • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert.
 • het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook.
 • het zich voordoen als een andere persoon.
 • het plaatsen van commerciële boodschappen.
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan de Wijkcomité Helpman besluiten de toegang tot de community te ontzeggen.

Let bij plaatsing op:

 • de forumindeling; plaats je bericht bij het juiste onderwerp.
 • formuleer een duidelijke titel bij je bericht.
 • plaats je bericht maar op één plek binnen het forum.
 • wees zo volledig mogelijk, zodat moderators zo min mogelijk wedervragen hoeven te stellen om het probleem te achterhalen. Geef aan welke oplossingen voor je probleem je zelf al geprobeerd hebt.
 • de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers.
 • het doel van dit forum; je bent met andere gebruikers in gesprek. Het plaatsen van monologen/blogachtige reacties/discussies is dus niet toegestaan.

Omgang met moderators

 • Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie.
 • Wees respectvol richting moderators en de communitymanager.
 • Volg altijd de aanwijzingen van moderators en de communitymanager op.

19. Het integraal overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op het Wijkcomité Helpman-forum is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een bronvermelding, je niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.

20. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van het Wijkcomité Helpman-forum, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Persoonlijke gegevens

21. U verstrekt persoonlijke gegevens aan de Wijkcomité Helpman wanneer u zich registreert als deelnemer aan het Wijkcomité Helpman-forum, wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om u in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum beheren en te optimaliseren, om u uw wachtwoord toe te sturen en om eventueel met u in contact te komen over uw bijdrage.

22. Uw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om u op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van de Wijkcomité Helpman, waaronder begrepen de toezending van onze e-mailnieuwsbrief. Indien u geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van onze e-mailnieuwsbrief, kunt u dit laten weten via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

23. De Wijkcomité Helpman zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover de Wijkcomité Helpman daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

25. Als u op het Wijkcomité Helpman-forum een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.

26. U kunt uw klacht kenbaar maken aan de Wijkcomité Helpman via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op onze website. Uw klacht wordt in eerste instantie behandeld door de redactie van Wijkcomité Helpman Mocht u zich niet kunnen vinden in de beslissing van de redactie, dan kunt u dit (schriftelijk) kenbaar maken bij het bestuur van Wijkcomité Helpman, P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM, Groningen.

27. Zowel bij uw klacht als bij uw eventuele beroep bij het Bestuur dient u, liefst onderbouwd, aan te geven welke bijdrage op het Wijkcomité Helpman-forum uw klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van uw browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar uw mening door de bijdrage op het forum geschonden wordt. Vergeet verder niet uw contactgegevens te vermelden.

Terug naar het Buurthuis

Deze site gebruikt Cookies. Gaat u akkoord??