In de afgelopen periode zijn diverse plannen besproken met de gemeente, bewoners en wijkcomité Helpman. Een aantal ervan is ook al uitgevoerd, met name in de Goeman Borgesiuslaan en de Savornin Lohmanlaan.

Het gaat bijv. om herinrichting van de Van Houtenlaan, de Savornin Lohmanlaan en de Goeman Borgesiuslaan, plannen voor (tijdelijk, gedurende de ombouw Julianaplein) éénrichtingsverkeer in de Helperzoomtunnel en de Goeman Borgesiuslaan en herinrichting openbare ruimte bij de Poiesz. 

pdfHier vindt u een verslag van ons laatste gesprek met de gemeente om te komen tot aanzienlijk minder "wijkvreemd" verkeer door de wijk in de toekomst. Enkele bewoners hebben een document met mogelijke oplossingen gemaakt, die worden nu doorgerekend en bekeken op haalbaarheid op zo kort mogelijke termijn.,

Onlangs is wederom een gesprek met de wethouder geweest. Het verslag daarvan kunt u pdfhier lezen.

Ontwikkelingen betreffende de Goeman Borgesiuslaan en de Savornin Lohmanlaan:

Ombouw Julianaplein, de ‘Tijdelijke T’. 
Onderdeel van de ombouw zuidelijke ringweg is een nieuwe ongelijkvloerse kruising van het Julianaplein. Dagelijks passeren ruim 100.000 motorvoertuigen deze kruising. Deze zullen tijdens de ombouwperiode van februari tot mei omgeleid moeten worden. Dit betekent dat het onderliggend (gemeentelijk) wegennet fors veel meer extra verkeer te verwerken krijgt. Daarom moeten er maatregelen getroffen worden om een totale ontregeling van het wegverkeer te voorkomen (geldt ook voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten). Lees hier meer over de ombouwplannen.
Om sluipverkeer tijdens de ombouw van de Tijdelijke T te verminderen wil de gemeente de Helperzoomtunnel inrichten als éénrichtingverkeer vanuit onze wijk naar het industrieterrein..
Dit betekent ook dat er éénrichtingverkeer ingesteld gaat worden voor de Goeman Borgesiuslaan. Dergelijke keuzes kunnen niet los gezien worden van een wijkcirculatieplan (Savornin Lohmanlaan en tussenliggende straten). De gemeente is bezig dit idee verder uit te werken. De ideeën die hierover leven in de wijk vormen het vertrekpunt.

Goeman Borgesiuslaan

Kortgeleden zijn de 'uitstulpingen' (oortjes) in de Goeman Borgesiuslaan duidelijker gemarkeerd door witte strepen. Ook zijn er in de tussenliggende stukken strepen aangebracht om zichtbaar te maken dat dit parkeerplekken zijn.

Fietsveiligheid G. Borgesiuslaan

Onderdeel van het pakket van maatregelen is ook hoe de fietsveiligheid zo goed als mogelijk gewaarborgd kan worden. Een voorstel is het aanbrengen van fietsstroken over de gehele lengte van de Goeman Borgesiuslaan. Dit versmalt het wegbeeld voor automobilisten en geeft dus hopelijk rustiger rijgedrag. Deze maatregel wordt in samenhang met de maatregelen tijdelijke T overwogen.

Wegversmallingen Savornin Lohmanlaan

De gemeente heeft een achttal bloembakken geplaatst en de wegbelijning aangepast om het wegprofiel voor de Savornin Lohmanlaan te versmallen. Dit zorgt voor een rustiger wegbeeld en hierdoor bepalen de fietsers meer het tempo op de weg.

Herontwerp kruisingen Savornin Lohmanlaan

De gelijkwaardigheid van de kruisingen worden niet als zodanig ervaren door weggebruikers. Weggebruikers realiseren zich lang niet altijd dat rechts voorrang heeft. Afhankelijk van de uitvoeringskosten zou deze aanpak meegenomen kunnen worden in het groot onderhoud van de Van Houtenlaan.

Planontwerp winkelplein Poiesz

De Poiesz is sinds vorig jaar december vastgoedeigenaar geworden van het winkelcentrum Savornin Lohmanlaan. Het bedrijf heeft onlangs in een eerste informatiebijeenkomst voor direct aanwonenden de plannen kenbaar gemaakt. De voetganger en fietser staan in het ontwerp centraal en de auto is ‘te gast’. De gemeente is bezig met het het ontwerptraject voor de openbare ruimte bij de Poiesz.

Deze site gebruikt Cookies. Gaat u akkoord??