100 Jaar Gemeentelijke H.B.S. in Helpman

De gemeente Groningen begon in 1915 plannen te maken voor de stadsuitbreiding Helpman, toen in dat jaar de Harense wijk bij Groningen werd gevoegd. De gemeente bouwde eerst woningen aan weerskanten van de Verlengde Hereweg, de Helper Brink en het gedeelte tussen Emmastraat, van Houtenlaan en Goeman Borgesiuslaan. Er kwamen naast de al bestaande, maar inmiddels verdwenen, Leopoldschool ook twee nieuwe lagere scholen: de Coendersschool (tegenwoordig de Haydnschool aan de Haydnlaan) en de De Savornin Lohmanschool (nu een dependance van de Haydnschool aan de Coendersweg).

Het is inmiddels 1918. Bij het Noorderplantsoen, om precies te zijn aan de Violenstraat, was sinds kort de Gemeentelijke Hogere Burger School (GHBS) gevestigd. De gemeenteraad vond dat de school van directeur Sijpkens verplaatst moest worden naar Helpman, maar wethouder Sissingh wilde de school in het centrum van de stad vestigen, op de plaats van de Prinsentuin. Vier jaar lang werd daarover gesteggeld. Dat toch de keus op Helpman viel, heeft te maken met de uitbreidingsplannen die de gemeente voor de wijk in petto had. Helpman moest een wijk worden voor de ‘gegoede burgerij' en daar hoorde een Hogere Burger School bij.

Op 29 maart 1922 verscheen onderstaand heugelijke bericht in het Nieuwsblad van het Noorden.

'Voordracht van Burg. en Weth. tot het bouwen van eene hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus op het gemeenteterrein aan den Helper Brink.'

hbs_2.jpeg

Op 28 april 1924 besteedde het Nieuwsblad van het Noorden bijna drie kolommen aan de opening van de school. Hieronder een ingekorte versie en zonder de ellenlange lijst van aanwezigen.

De opening der Gem. H.B. School te Helpman.

In de gymnastiekzaal van het nieuwe gebouw aan de Helper Brink had hedenmorgen de plechtige officieele ingebruikneming van dit gebouw plaats. Talrijke autoriteiten waren uitgenoodigd en gaven door hun verschijnen blijk van de belangstelling, die zij voor dit doel van het onderwijs in onze stad gevoelen. Onder hen merkten wij op de commissaris der Koningin, Jhr. mr. Van Starkenborgh Stachhouwer de vroegere commissaris, mr. G. G. Geertsema, de wethouders De Vries, Catz en Sissingh, [red. ik heb de ellenlange lijst ingekort]

...

Wij missen een, die hier aanwezig had willen zijn. die mede luister had bijgezet aan deze eenvoudige plechtigheid. Laten wij hier in onze gedachten een korte wijle plaats inruimen voor hem. Verheffen wij ons een oogenblik van onze zetels ten teeken van weemoedigen groet we mogen niet alleen in herinnering leven. [red. het wordt hier niet vermeld, maar het ging om burgemeester Evert van Ketwich Verschuur die een paar dagen eerder was overleden]

De Wethouder van Onderwijs, de heer N.A. de Vries, opende met de volgende rede: Het gemeentebestuur heeft het gewenscht geoordeeld, deze nieuwe, groote, mooie, doelmatige school officieel te openen. Namens B.en W. zeg ik u allen dank, dat ge deze gebeurtenis met ons wilt gedenken.

...

Onze weg ligt vooruit. Het leven stelt dag bij dag nieuwe eischen. Zoo is ook onze 5-jarige H. B. S. geboren uit den steeds groeienden drang naar het leven, naar hooger leven, naar ontwikkeling moest zij komen, omdat de tijd daartoe drong. Spr ging hierna de wording dezer school na, om te vervolgen: 20 April 1918 werden de noodige verordeningen vastgesteld; op 29 April 1918 d.a.v. morgen wordt dat 6 jaar, benoemde de raad den heer Sijpkens tot directeur. Wij zijn het er allen wel over eens, dat dit een goede keus is geweest en dat wij - toen hebben we het den heer gedaan - thans onze gemeente er mee kunnen gelukwenschen (applaus).

Dan gaat de spreker verder met wat politieke algemeenheden om uiteindelijk te besluiten met de woorden die van alle tijden zijn.

In tijden van ontwrichting is het dubbel moeilijk, de jeugd te leiden, te vormen tot kloeke, jonge menschen. Ik wensch u, directeur en docenten, thans, ter gelegenheid van de opening dezer school, wijsheid en kracht en groote opgewektheid voor uwu belangrijke en mooie taak. Dat de nieuwe omgeving uw arbeid nog grooter bezieling geve! In vol vertrouwen stellen wij u deze school ter beschikking. Wij weten, dat zij in uwe handen volkomen veilig is en hopen, dat het genomen en thans volvoerde besluit van het bestuur der gemeente, de vertegenwoordigers der bevolking, voor het nieuwe geslacht rijpe vruchten zal dragen. In die hoop en in die verwachting verklaar ik onze nieuwe 5-jarige gemeentelijke hoogere burgerschool voor geopend, (applaus).

De heer Sijpkens zal zoo vriendelijk zijn, u straks iets van de lotgevallen der school sedert hare oprichting te vertellen. ...

Dan volgt een verhaal over het ontstaan van de school, dat de school begon met 71 leerlingen en dat er destijds 210 waren en dat de lagere scholen een 7e klas zou krijgen om de leerlingen klaar te stomen voor de HBS.

Na nóg een aantal sprekers besluit men de bijeenkomst met een rondleiding door het gebouw, ‘opgevroolijkt’ door leerlingen en een harmonieorkest.

HBS_Gymzaal.jpeg

Cookie informatie

De WijkHelpman.nl-website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje, dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens, waarmee jouw voorkeuren tijdens het bezoek aan onze site worden opgeslagen. Deze informatie kan door WijkHelpman.nl niet gebruikt worden om persoonlijke gegevens van bezoekers te achterhalen.  Wel kunnen we daardoor bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers er geweest zijn en uit welke landen die komen. (we gebruiken Google Analytics)

Privacy policy