donderdag 20 januari 2022

Verkeer in de wijk

Onze wijk kent een aantal onveilige verkeerssituaties...
Zo zijn er veel klachten over de kruising bij de Helperzoomtunnel (Helperweg) en de onveilige verkeerssituaties van de Savornin Lohmanlaan, Goeman Borgesiuslaan en diverse andere straten.
Het wijkcomité voert regelmatig gesprekken hierover met de gemeente en politie.
Bij voorkeur worden ook de bewoners bij het overleg betrokken.

Vragen/opmerkingen aan de gemeente kunnen worden doorgegeven via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., graag met een kopie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Betaald parkeren

De gemeente heeft op 28 april het voorstel van B&W met betrekking tot het uitbreiden van het betaald parkeren in een aantal wijken vastgesteld.
Dit betekent dat dit najaar ook betaald parkeren zal worden ingevoerd in Helpman-West en Coendersborg. 

Een parkeervergunning gaat € 49,92 kosten, iets meer dan € 4,- per maand. Een bezoekersvergunning kost ook € 49,92. Het college wil, in samenspraak met de betrokken organisaties, met de inkomsten de leefbaarheid van de wijken bevorderen door bijv. herinrichting, vergroening, etc.

Het raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen vind u hier.

 

Verkeersstromen in Helpman in kaart:

movimaps

Naar aanleiding van het overleg van de gemeente met het wijkcomité en de bewoners van de Goeman Borgesius en de Savornin Lohmanlaan is besproken dat we graag meer inzicht in de (nieuwe) verkeersstromen door de wijk zouden willen hebben. Ook omdat het gevoel heerst dat er redelijk veel verkeer van (ver) buiten de wijk de Helperzoomtunnel (de Helperweg is deze officieel gaan heten) als kortste route naar Hoogezand (of omgekeerd richting Assen) gebruikt tijdens de huidige ombouw van de Ringweg Zuid.

Daarom heeft de gemeente een bureau (Movimaps) in de arm genomen die deze verkeerstromen zichtbaar maakt op een interactieve kaart: helpman.kijkopkaart.nl
Op deze kaart kunt u interactief zien welke wegen er hoeveel procent van het verkeer te verwerken krijgen wat van of naar de tunnel rijdt. 
Ook is te zien hoe de verkeersdrukte de laatste jaren is veranderd in de diverse straten (toe- of afgenomen).

 

Mobiliteitsvisie gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft een concept-mobiliteitsvisie opgesteld. Daarin aandacht voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers en het stimuleren van duurzame en deelmobiliteit. Waar nu nog de auto leidend  is bij het maken van keuzes, wordt de kwaliteit van de openbare ruimte leidend.
Dat is de basis van de nieuwe mobiliteitsvisie: Groningen Goed op Weg - Naar een leefbare, schone en gezonde stad.

Het wijkcomité heeft gereageerd op de mobiliteitsvisie, met name op de ideeën over de Goeman Borgesiuslaan.
Lees hier de reactie.  

 

Kruising Helperzoom

De gemeente ontvangt regelmatig klachten met betrekking tot overlast op de Helperzoom.

Die worden serieus genomen. Zie hier de reactie d.d. 20 mei 2020 aan de bewoners van Helpman.

Op dit moment wordt er een nieuw ontwerp van de kruising voorbereid. Lees hier het artikel.

 

De Savornin Lohmanlaan

Enkele bewoners hebben eind april een brief naar de gemeente gestuurd over de verkeerssituatie in de Savornin Lohmanlaan. Zie hier de brief en de reactie van de gemeente. 
Er zijn nog regelmatig vervolggesprekken met het Wijkcomité, de gemeente en de bewoners van de Savornin Lohman.

 

Goeman Borgesiuslaan

Het grootste probleem is op dit moment de “flessenhals” bij de stoplichten. Door de geparkeerde auto’s kunnen auto’s elkaar moeilijk passeren en is het voor fietsers een zeer gevaarlijk punt geworden.
Sinds half juni 2021 is daarom een tijdelijk parkeerverbod voor 4 maanden ingesteld aan de zuidzijde van de Goeman Borgesiuslaan.
Zie pdfdeze aankondiging van de gemeente.

De bewoners hebben brief opgesteld naar de gemeente met daarin ruim 15 knelpunten op het gebied van verkeersonveiligheid en overlast. De gemeente kijkt op dit moment samen met het Wijkcomité en de bewoners naar mogelijke oplossingen.
De bewoners schreven in febr. 2021 pdfdeze brief aan de gemeente, waarop pdfdit antwoord kwam.
Onlangs is er een goed gesprek met de wethouder van Verkeer geweest hierover.

 

Samenwerking

In reactie op alle gesprekken die hierboven genoemd worden is besloten om een werkgroep verkeer te vormen in de wijk met vertegenwoordigers van de diverse straten. Deze werkgroep gaat een concept plan uitwerken om voor de gehele wijk het verkeer zo optimaal mogelijk door de wijk te geleiden en "wijkvreemd" verkeer (sluiproutes) tegen te gaan.
Deze werkgroep hoopt eind van de zomer dat eerste concept klaar te hebben en dit dan te kunnen presenteren aan de gehele wijk om zo breed mogelijk de meningen en wensen te vernemen (en waar mogelijk) te verwerken. 

Helperzoom wordt deels fietsstraat, kruising met Helper Brink wordt aangepast

kruising helperzoomHet deel van de Helperzoom ten noorden van de Helper Brink wordt in het najaar van 2022 ingericht als fietsstraat. De maximumsnelheid wordt dan 30 kilometer per uur en automobilisten zijn als het ware ‘te gast’ in de straat. De kruising Helperzoom, Helper Brink en Helperweg (de weg naar de Helperzoomtunnel toe) wordt dit najaar aangepast. Fietsers vanuit Haren richting centrum Groningen hoeven de Helperzoom straks niet meer diagonaal over te steken. Kijk voor meer informatie op de gemeentelijke website.

 Helperzoomkruising

Brief inwoners van de Groenesteinlaan

‘Graag breng ik de situatie in de Groenesteinlaan onder de aandacht van het wijkcomité! Er wordt namelijk met hoge frequentie (én vaak met hoge snelheid!!!) tegen de rijrichting in gereden door de Groenesteinlaan (vanuit de Coendersweg naar de Haydnlaan). Wij als buurtbewoners hebben dit al meerdere malen aangekaart bij zowel de gemeente als de politie en beide doen hiermee niets, terwijl dit overlast in de buurt geeft en zorgt voor een onveilige situatie!!!

Ik zou graag van het wijkcomité horen of zij hierin een positieve en bemiddelende rol zouden kunnen spelen.’

 

Het bestuur van het wijkcomité beraadt zich op de mogelijkheden. We komen hier binnenkort op terug ..

Reactie gemeente op kruising Helperzoomtunnel

[De reactie van de gemeente op de hierboven vermelde brief van een een wijkbewoonster]

 

‘Hieronder kort beschreven hoe het plan  (invulling kruising Helperzoomtunnel) tot stand is gekomen en wat er nog moet gebeuren. Daarnaast houden we als gemeente en Aanpak Ring Zuid de situatie in de gaten. Deze informatie is ook op de internet site van de Aanpak Ring Zuid terug te vinden. Hierbij geldt dat dit ook voor de kruising aan de Noordkant is.

De planvorming rond de Doorfietsroute Groningen - Haren is begonnen in 2016. We hebben toen een studie gedaan naar mogelijke varianten. Samen met bewoners en gebruikers heeft de gemeente gekeken naar vijf varianten. Dat waren een tracé aan de westkant van de Helperzoom (waar woningen liggen), drie tracés aan de oostkant van de Helperzoom en een tracé aan beide zijden van de Helperzoom. De varianten zijn beoordeeld op draagvlak, verkeersveiligheid, leefbaarheid, parkeren en ecologie. Op basis hiervan is gekozen voor een tracé aan de oostkant van de Helperzoom.

Op deze kruising hebben we flink gestudeerd. Het gaat om een complexe situatie. We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht. Zo is er gekeken naar een ongelijkvloerse oversteek via een fietsbrug, een fietsrotonde, en nog meer andere varianten. Deze bleken helaas niet te realiseren vanwege het ruimtebeslag, de technische uitvoerbaarheid en andere beperkingen. Het huidige ontwerp hebben we samen met de Fietsersbond getoetst op verkeersveiligheid. Daarbij zijn veel verschillende varianten de revue gepasseerd: de fietsers voorrang geven, het autoverkeer voorrang geven, het plaatsen van verkeerslichten, enzovoorts. De huidige variant kwam na zorgvuldige afweging als meest verkeersveilige uit de bus en is daarom door de gemeenteraad verkozen. De nieuwe situatie voor fietsers is overigens nog niet helemaal gereed.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat fietsers, komend vanuit de richting Haren, in twee 'stappen' de rijbanen van de Helperzoom kunnen oversteken. Daarna komen zij op een gelijkwaardige kruising met de Helper Brink. De Helper Brink is al 30 km/uur-gebied. Het deel van de Helperzoom ten noorden van de Helper Brink wordt versmald en ook dit wordt ingericht als 30 km/uur-gebied. In de toekomstige situatie kunnen fietsers komend vanuit zuidelijke richting de kruising met de Helper Brink vrijwel recht oversteken naar het noordelijke deel van de Helperzoom. Het idee is om deze doorgaande route voor fietsers duidelijk te markeren met bijvoorbeeld rode (fiets)stroken. Andere weggebruikers worden duidelijk geattendeerd op de doorgaande fietsroute. Dit noordelijke deel van de Helperzoom wordt zo ingericht dat de fietser volop de ruimte krijgt en de automobilist er zich te gast voelt. Het aandeel autoverkeer op dit deel van de Helperzoom neemt ook flink af, terwijl het aandeel fietsers er verder zal toenemen.

We gaan eerst nog een verkeerskundig onderzoek doen om te zien hoeveel verkeer er daadwerkelijk rijdt op de Helperzoom Noord nu de Helperzoomtunnel open is en de Esperanto spoorwegovergang definitief gesloten is. Om dit te kunnen bepalen zijn verkeerstellingen nodig. Die verkeerstellingen willen wij uitvoeren op moment dat het verkeersbeeld weer 'normaal' is nu door de maatregelen rondom het Covid19- virus het relatief rustig op straat is. Op basis van deze verkeerstellingen kunnen we bepalen welke maatregelen er op de Helperzoom Noord nodig zijn. Vervolgens gaan we met de omgeving en belanghebbenden in gesprek en volgt er nog besluitvorming.

Weggebruikers worden goed gewezen op de gewijzigde situatie. Gemeente, Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort monitoren de situatie ter plaatse en houden de meldingen bij. Op het moment dat het verkeersbeeld weer enigszins 'normaal' wordt, bijvoorbeeld als de scholen weer beginnen , kunnen verkeersregelaars de fietsers wijzen op de nieuwe situatie. Ook blijven we in gesprek met bewoners en belangenorganisaties.’

Voor vragen en/of opmerkingen over deze brief wordt verwezen naar Groningen Bereikbaar of Loket Verkeer en Werkzaamheden.

Meer informatie is te vinden op de website van Groningen Bereikbaar. Het Loket Verkeer en Werkzaamheden is voor vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te bereiken.
Dit is een gezamenlijk loket van Groningen Bereikbaar, Aanpak Ring Zuid, Groningen Spoorzone, de gemeente Groningen en de provincie Groningen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze site gebruikt Cookies. Gaat u akkoord??