zondag 2 oktober 2022

Verkeer in de wijk

Algemeen

Onze wijk kent diverse onveilige verkeerssituaties...Vooral sinds de ombouw van de ringweg Zuid is gestart (begin 2017) en nu de Helperzoomtunnel in gebruik genomen is (april 2020) komt er veel meer verkeer dan daarvoor door onze wijk.

Zie hier voor een verklarend artikel daarover..

Er komen veel klachten over Helperzoomtunnel aansluiting (Helperweg/Helperzoom) en over erg onveilige verkeerssituaties aan de Savornin Lohmanlaan, Goeman Borgesiuslaan, Ketwich Verschuurlaan en diverse andere straten.

Het wijkcomité voert regelmatig gesprekken hierover met de gemeente en politie. Verderop in dit artikel proberen we u op de hoogte te houden van deze gesprekken.
Bij voorkeur worden ook de bewoners bij het overleg betrokken. Zo hebben we nu vertegenwoordigers van de Savornin Lohmanlaan (met zo'n 80 bewoners in de achterban) en de Goeman Borgesiuslaan (ook ruim 80 bewoners). En er zijn een aantal andere straten/buurten zich aan het organiseren.
Deze vertegenwoordigers worden door ons zo veel mogelijk betrokken bij de onderwerpen van de gesprekken, zodat wij ook echt namens de wijkbewoners  met de gemeente kunnen spreken.

Mocht uw straat hierboven nog niet genoemd worden en u voelt er wel voor om zo'n vertegenwoordiging te organiseren, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wij ondersteunen deze organisatie graag en hopen op deze wijze een groep geïnteresseerde wijkbewoners te bouwen die ons advies kunnen geven en die wij kunnen raadplegen bij verkeersvragen. 

Vragen/opmerkingen aan de gemeente kunnen worden doorgegeven via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., graag met een kopie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Betaald parkeren

De gemeente heeft op 28 april 2021 het voorstel van B&W met betrekking tot het uitbreiden van het betaald parkeren in een aantal wijken vastgesteld.
Dit betekende dat in najaar 2021 ook betaald parkeren is ingevoerd in Helpman-West en Coendersborg. 

Parkeer gebieden met meters

Een parkeervergunning gaat € 49,92 kosten, iets meer dan € 4,- per maand. Een bezoekersvergunning kost ook € 49,92. Het college wil, in samenspraak met de betrokken organisaties, met de inkomsten de leefbaarheid van de wijken bevorderen door bijv. herinrichting, vergroening, etc.

Het raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen vind u hier.

Er zijn nog wat knelpunten en onhandigheden in de huidige situatie, maar ook daarover zijn we in gesprek met de gemeente.
pdfLees hier onze brief naar de gemeente hierover. Op dit moment (februari 2022) is de gemeente nieuwe maatregelen aan het voorbereiden om deze knelpunten op te lossen. Er komen o.a. betere bewegwijzering naar de parkeerautomaten en vermoedelijk ook een andere sectorindeling.

 

 

Verkeersstromen in Helpman in kaart:

movimaps

Naar aanleiding van het overleg van de gemeente met het wijkcomité en de bewoners van de Goeman Borgesius en de Savornin Lohmanlaan is besproken dat we graag meer inzicht in de (nieuwe) verkeersstromen door de wijk zouden willen hebben. Ook omdat het gevoel heerst dat er redelijk veel verkeer van (ver) buiten de wijk de Helperzoomtunnel (de Helperweg is deze officieel gaan heten) als kortste route naar Hoogezand (of omgekeerd richting Assen) gebruikt tijdens de huidige ombouw van de Ringweg Zuid.

Daarom heeft de gemeente een bureau (Movimaps) in de arm genomen die deze verkeerstromen zichtbaar maakt op een interactieve kaart: helpman.kijkopkaart.nl
Op deze kaart kunt u interactief zien welke wegen er hoeveel procent van het verkeer te verwerken krijgen wat van of naar de tunnel rijdt. 
Ook is te zien hoe de verkeersdrukte de laatste jaren is veranderd in de diverse straten (toe- of afgenomen).

 

Mobiliteitsvisie gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft een concept-mobiliteitsvisie opgesteld. Daarin aandacht voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers en het stimuleren van duurzame en deelmobiliteit. Waar nu nog de auto leidend  is bij het maken van keuzes, wordt de kwaliteit van de openbare ruimte leidend.
Dat is de basis van de nieuwe mobiliteitsvisie: Groningen Goed op Weg - Naar een leefbare, schone en gezonde stad.

Het wijkcomité heeft gereageerd op de mobiliteitsvisie, met name op de ideeën over de Goeman Borgesiuslaan.
Lees hier onze reactie.  

 

Kruising Helperzoom

De gemeente ontvangt regelmatig klachten met betrekking tot overlast op de Helperzoom.

Die worden serieus genomen. Zie hier de reactie d.d. 20 mei 2020 aan de bewoners van Helpman.

Begin februari 2022 is het nieuwe ontwerp gerealiseerd. Lees hier het artikel.

 

De Savornin Lohmanlaan

Er zijn nog regelmatig vervolggesprekken met het Wijkcomité, de gemeente en de bewoners van de Savornin Lohman.
Sinds de vorming van de werkgroep verkeer verlopen deze gesprekken in samenwerking met de bewoners van de Goeman Borgesiuslaan.

 

Goeman Borgesiuslaan

Het grootste probleem is op dit moment de “flessenhals” bij de stoplichten. Door de geparkeerde auto’s kunnen auto’s elkaar moeilijk passeren en is het voor fietsers een zeer gevaarlijk punt geworden.
Sinds half juni 2021 was daarom een tijdelijk parkeerverbod voor 4 maanden ingesteld aan de zuidzijde van de Goeman Borgesiuslaan.
Zie pdfdeze aankondiging van de gemeente. De reacties van de bewoners waren gemengd. 

De bewoners hebben een brief opgesteld naar de gemeente met daarin ruim 15 knelpunten op het gebied van verkeersonveiligheid en overlast. De gemeente kijkt op dit moment samen met het Wijkcomité en de bewoners naar mogelijke oplossingen.
De bewoners schreven in febr. 2021 pdfdeze brief aan de gemeente, waarop pdfdit antwoord kwam.
Onlangs is er een gesprek met de wethouder van Verkeer geweest hierover. Een vervolg gesprek vindt in februari 2022 plaats.

 

Samenwerking buurten/straten/wijkcomité en de gemeente. 

In reactie op alle gesprekken die hierboven genoemd worden is besloten om een werkgroep verkeer te vormen in de wijk met vertegenwoordigers van de Savornin Lohmanlaan en de Goeman Borgesiuslaan. Deze werkgroep gaat een plan uitwerken om voor de gehele wijk het verkeer zo optimaal mogelijk door de wijk te geleiden en "wijkvreemd" verkeer (sluiproutes) tegen te gaan.

Deze werkgroep had in december 2021 het eerste concept klaar en dit wordt momenteel (februari 2022) door de gemeente bekeken op haalbaarheid.

Daarna zal het plan aan de gehele wijk gepresenteerd worden om zo breed mogelijk de meningen en wensen te vernemen (en waar mogelijk) te verwerken. 
Vermoedelijk komt er een digitale kaart waarop de plannen te zien zullen zijn en waarop alle inwoners (anoniem) hun vragen, opmerkingen en wensen kunnen aangeven.

Werkzaamheden Ringweg en NS Hoofdstation

Werkzaamheden ombouw Ringweg en het Hoofdstation

Er staat nogal wat te gebeuren de komende tijd met de ombouw van de Ringweg en het Hoofdstation.

De website Groningen Bereikbaar geeft een totaalbeeld van alle verkeersperikelen in en rond Groningen

 

De algemene website van het project Ring Zuid

Meer informatie over de veranderingen bij het Hoofdstation vindt u

Reactie gemeente op kruising Helperzoomtunnel

[De reactie van de gemeente op de hierboven vermelde brief van een een wijkbewoonster]

 

‘Hieronder kort beschreven hoe het plan  (invulling kruising Helperzoomtunnel) tot stand is gekomen en wat er nog moet gebeuren. Daarnaast houden we als gemeente en Aanpak Ring Zuid de situatie in de gaten. Deze informatie is ook op de internet site van de Aanpak Ring Zuid terug te vinden. Hierbij geldt dat dit ook voor de kruising aan de Noordkant is.

De planvorming rond de Doorfietsroute Groningen - Haren is begonnen in 2016. We hebben toen een studie gedaan naar mogelijke varianten. Samen met bewoners en gebruikers heeft de gemeente gekeken naar vijf varianten. Dat waren een tracé aan de westkant van de Helperzoom (waar woningen liggen), drie tracés aan de oostkant van de Helperzoom en een tracé aan beide zijden van de Helperzoom. De varianten zijn beoordeeld op draagvlak, verkeersveiligheid, leefbaarheid, parkeren en ecologie. Op basis hiervan is gekozen voor een tracé aan de oostkant van de Helperzoom.

Op deze kruising hebben we flink gestudeerd. Het gaat om een complexe situatie. We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht. Zo is er gekeken naar een ongelijkvloerse oversteek via een fietsbrug, een fietsrotonde, en nog meer andere varianten. Deze bleken helaas niet te realiseren vanwege het ruimtebeslag, de technische uitvoerbaarheid en andere beperkingen. Het huidige ontwerp hebben we samen met de Fietsersbond getoetst op verkeersveiligheid. Daarbij zijn veel verschillende varianten de revue gepasseerd: de fietsers voorrang geven, het autoverkeer voorrang geven, het plaatsen van verkeerslichten, enzovoorts. De huidige variant kwam na zorgvuldige afweging als meest verkeersveilige uit de bus en is daarom door de gemeenteraad verkozen. De nieuwe situatie voor fietsers is overigens nog niet helemaal gereed.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat fietsers, komend vanuit de richting Haren, in twee 'stappen' de rijbanen van de Helperzoom kunnen oversteken. Daarna komen zij op een gelijkwaardige kruising met de Helper Brink. De Helper Brink is al 30 km/uur-gebied. Het deel van de Helperzoom ten noorden van de Helper Brink wordt versmald en ook dit wordt ingericht als 30 km/uur-gebied. In de toekomstige situatie kunnen fietsers komend vanuit zuidelijke richting de kruising met de Helper Brink vrijwel recht oversteken naar het noordelijke deel van de Helperzoom. Het idee is om deze doorgaande route voor fietsers duidelijk te markeren met bijvoorbeeld rode (fiets)stroken. Andere weggebruikers worden duidelijk geattendeerd op de doorgaande fietsroute. Dit noordelijke deel van de Helperzoom wordt zo ingericht dat de fietser volop de ruimte krijgt en de automobilist er zich te gast voelt. Het aandeel autoverkeer op dit deel van de Helperzoom neemt ook flink af, terwijl het aandeel fietsers er verder zal toenemen.

We gaan eerst nog een verkeerskundig onderzoek doen om te zien hoeveel verkeer er daadwerkelijk rijdt op de Helperzoom Noord nu de Helperzoomtunnel open is en de Esperanto spoorwegovergang definitief gesloten is. Om dit te kunnen bepalen zijn verkeerstellingen nodig. Die verkeerstellingen willen wij uitvoeren op moment dat het verkeersbeeld weer 'normaal' is nu door de maatregelen rondom het Covid19- virus het relatief rustig op straat is. Op basis van deze verkeerstellingen kunnen we bepalen welke maatregelen er op de Helperzoom Noord nodig zijn. Vervolgens gaan we met de omgeving en belanghebbenden in gesprek en volgt er nog besluitvorming.

Weggebruikers worden goed gewezen op de gewijzigde situatie. Gemeente, Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort monitoren de situatie ter plaatse en houden de meldingen bij. Op het moment dat het verkeersbeeld weer enigszins 'normaal' wordt, bijvoorbeeld als de scholen weer beginnen , kunnen verkeersregelaars de fietsers wijzen op de nieuwe situatie. Ook blijven we in gesprek met bewoners en belangenorganisaties.’

Voor vragen en/of opmerkingen over deze brief wordt verwezen naar Groningen Bereikbaar of Loket Verkeer en Werkzaamheden.

Meer informatie is te vinden op de website van Groningen Bereikbaar. Het Loket Verkeer en Werkzaamheden is voor vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te bereiken.
Dit is een gezamenlijk loket van Groningen Bereikbaar, Aanpak Ring Zuid, Groningen Spoorzone, de gemeente Groningen en de provincie Groningen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze site gebruikt Cookies. Gaat u akkoord??