Het Wijkcomité Helpman

Het wijkcomité Helpman, opgericht in 1982 heeft zich tot doel gesteld: het bevorderen van het woon-, werk- en leefklimaat in Helpman. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  1. in contact te treden, overleg te voeren en samen te werken met overheden, instellingen en organisaties, die (mede- )zeggenschap hebben over de woon-, werk- en leefomstandigheden;
  2. het bevorderen dat de bewoners betrokken worden bij het overleg over knelpunten en activiteiten in Helpman;
  3. het vervullen van een bemiddelingsfunctie tussen enerzijds organen en personen in de wijk en anderzijds (gemeentelijke) instanties en organisaties;
  4. het verzorgen van publiciteit en informatie(-bijeenkomsten) over de situatie in Helpman;
  5. het aanwenden van alle wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De vereniging kent leden en donateurs.

U kunt donateur worden door 5 euro over te maken op rekening: NL 91 INGB 0002 6662 56 t.n.v. Wijkcomite Helpman
Denkt u er wel aan duidelijk uw (post-)adres te vermelden, dan kunnen wij u schriftelijk benaderen.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?